Aspiracija

Aspiracija

aspiracija

NAMENA

Namenjen je da kod vazdušnih transportera naglo promeni brzinu i pravac struje vazduha, usled čega materijal gubi kinetičku energiju i pada na dno ciklona.

OPIS RADA

Ciklon se izrađuje od lima. Ima gornji cilindrični i donji kupasti prostor. U gornjem prostoru tangencijalno je vezana cev kroz koju struja vazduha ulazi velikom brzinom sa materijalom. Zbog naglog proširenja prostora struja vazduha naglo gubi brzinu i pravac kretanja, materijal gubi kinetičku energiju i pada na dno, a vazduh izlazi kroz vertikalnu centralnu cev. Kod potisnih vazdušnih transportera vazduh s cevima odvodi van prostorija, a kod vakumskih sistema u vakum turbinu. Kod vakumskih sistema neophodna je ugradnja ustave za kontinualno odvođenje materijala iz ciklona. Veličina ciklona se projektuje prema količini vazduha.