Linija za proizvodnju pahuljica

Linija za proizvodnju pahuljica

NAMENA
Priprema i ljušćenje zrna, razdvajanje celih oljušćenih zrna, vlaženje zrna zaparivanjem, slepljivanje zrna u pahuljice, sušenje i pakovanje pahuljica.

OPIS RADA 
Kombajnirana  zrna se pužnim transporterom ubacuju u vibraciono sito-selektor za čišćenje žita od slame, listova, zemlje, pleve, prašine i drugih loših primesa.
Iz ovog selektora zrna padaju u koš ljuštilice sa aspiratorom ljuspica na izlazu iz ljuštilice. Ljuštilica je postavljena iznad selektora za finu selekciju, tako da zrna iz ljuštilice padaju u koš selektora. Ovaj selektor izuzima polomljena i šuplja zrna, a zdrava nagnutim olukom prelaze u kofičasti transporter, koji ih penje na gravitaciono sito. 
Gravitaciono sito razdvaja oljušćena i neoljušćena zrna. Neoljušćena zrna se vraćaju u ljuštilicu kroz strmi oluk.
Oljušćena zrna se strmim olukom transportuju u koš pužnog transportera koji ih penje u komoru za vlaženje i zaparivanje zrna.
Zaparena zrna padaju u koš mlina za slepljivanje u pahuljice.
Iz mlina pahuljice se trakastim transporterom prenose do automatske pakerice sa vibracionim dozatorom.