Linija za kafu

Linija za kafu

linija za kafu

NAMENA

Linija za kafu počinje od silosa u kome je smeštena pečena kafa. Iz silosa kafa se prebacuje u kosi pužni transporter, a ovaj diže kafu u koš horizontalnog pužnog transportera. Horizontalni transporter puni tri veća koša čiji se donji izvodi račvaju u dve cevi za punjenje koševa dva mlina.
Iz mlinova mlevena kafa se odnosi drugim horizontalnim transporterom do automatskih pakerica za pakovanje kafe. Ova linija sa šest mlinova ima kapacitet  500kg/h.